VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1366, contains 1366
id = 1366, parent = 0, thread = 1366, catid = 28, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141663480) ,
subject = g::hhp-pstricks-1.jpg, hits = 774, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi về hình:

/img/hhp-pstricks-1.jpg.jpg

TODO