VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1355, contains 1355, 1359
id = 1355, parent = 0, thread = 1355, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.125, time = 2006/03/06 (1141595150) ,
subject = @Kyanh (Hình ảnh trên forum), hits = 672, karma = 0+0-,
Chào Kyanh,

Việc đưa hình ảnh lên forum chỉ dùng được cho dạng .jpg, còn các dạng khác thì sao? Chẳng hạn .gif, .swf,...Mình dùng thử .swf nhưng không được.
 
id = 1359, parent = 1355, thread = 1355, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.166, time = 2006/03/06 (1141656382) ,
subject = Re:@Kyanh (Hình ảnh trên forum), hits = 0, karma = 0+0-,
cái này vốn là đặc điểm của một function lấy từ punbb.

/me vốn kô ưa dạng *.swf, vì ở nhiều trình duyệt xem hỏng có được nếu thật sự hỗ trợ đó là cần thiết thì /me sẽ ngâm cứu

thanks

PS: tin giờ chót: đã có thư viện hình