VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1352, contains 1352, 1354
id = 1352, parent = 0, thread = 1352, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.98.135, time = 2006/03/06 (1141586978) ,
subject = output với font TCVN, VISCII..., hits = 943, karma = 0+0-,
hhp đã làm được việc chuyển sang T5 hết thì rất tiện lợi. Tôi vẫn dùng gói của Mr Nguyễn Đại Quý chẳng cần chuyển đổi chi cho nhọc.
Hôm nào rảnh rỗi sẽ bàn thêm
 
id = 1354, parent = 1352, thread = 1352, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.125, time = 2006/03/06 (1141594866) ,
subject = Re:output với font TCVN, VISCII..., hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
hhp đã làm được việc chuyển sang T5 hết thì rất tiện lợi. Tôi vẫn dùng gói của Mr Nguyễn Đại Quý chẳng cần chuyển đổi chi cho nhọc.
Hôm nào rảnh rỗi sẽ bàn thêm
Thật ra cũng tùy sở thích, thói quen, mình thì thấy các font trong VnTeX của HTT rất đẹp và chuẩn. Nên các font khác mình thích thì mình cố chuyển sang dùng T5 luôn cho tiện. Một tài liệu dùng nhiều loại encoding quá cũng rối. Các font theo bảng mã TCVN đều có thể sống chung hòa thuận với các font trong VnTeX trên cùng một văn bản mà.