VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1351, contains 1351, 1353, 1389, 1391, 1393
id = 1351, parent = 0, thread = 1351, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.98.135, time = 2006/03/06 (1141586188) ,
subject = vn thư pháp, hits = 1320, karma = 0+0-,
Bạn hhp vui lòng post lên đây một file demo đi.
thank you
 
id = 1353, parent = 1351, thread = 1351, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.125, time = 2006/03/06 (1141592590) ,
subject = Re:vn thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Bạn hhp vui lòng post lên đây một file demo đi.
thank you
Đây là một file test các font thư pháp được HHT đưa vào dùng LaTeX

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}

\begin{document}

\usefont{T5}{htf1}{m}{n} Tiếng việt với font thư pháp HLThuPhap1BK

\usefont{T5}{htf2}{m}{n} Tiếng việt với font thư pháp HLThuPhap1BK

\usefont{T5}{htf3}{m}{n} Tiếng việt với font thư pháp HLThuPhap1BK

\end{document}


Chú ý: "Do" dùng trực tiếp font truetype nên chỉ dùng được cho PDFLATEX??? Xem .dvi, .ps là không được (mình thử chỉnh lại nhưng vẫn chưa khắc phục được). Tuy nhiên với omegavn thì các thứ này là OK.

Vì vậy chưa dùng được các font này cho những gì cần thông qua .ps chẳng hạn pstricks. Trước đây mình đã chuyển thành công (rất mệt) các font thư pháp này sang bảng mã unicode và dùng type 1 nên latex, dvips, ps2pdf,pdflatex áp phê rất tốt. Hình dưới đây là một minh họa dùng pstricks với các font này (font thư pháp do HHT đưa vào LaTeX chưa dùng được để vẽ hình này??)

http://www.empirics.net/members/hhp/h.jpg
 
id = 1389, parent = 1353, thread = 1351, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/03/08 (1141762962) ,
subject = Re:vn thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Dạ ví dụ này em không chạy được. Nó chỉ hiện ra chữ thường chứ không có thư pháp.
 
id = 1391, parent = 1389, thread = 1351, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.77, time = 2006/03/08 (1141765552) ,
subject = Re:vn thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
Dạ ví dụ này em không chạy được. Nó chỉ hiện ra chữ thường chứ không có thư pháp.
Bạn đã cài các font thư pháp như mình đã hướng dẫn trước đây không? Có thay đổi gì không?.
 
id = 1393, parent = 1389, thread = 1351, catid = 10, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.107.104, time = 2006/03/08 (1141804379) ,
subject = Re:vn thư pháp, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn Editor thân>
Nếu Editor cài đáung như hướng dẫn thì hãy thử file demo của Mr Hàn Thế Thành. Với file này tôi đã dịch tốt.
% Copyright 2003-2005 Han The Thanh <[email protected]>.
% This file is part of vntex.  License: LPPL, version 1.3 or newer,
% according to http://www.latex-project.org/lppl.txt

\documentclass[11pt]{article}
\usepackage[
    a4paper,
    landscape,
    top=1cm,
    bottom=1cm,
    left=1cm,
    right=1cm,
    nofoot,
    nohead] {geometry}
\usepackage[bookmarks=false]{hyperref}
\usepackage{array}
\usepackage{vnsample}

\pagestyle{empty}

%\ifpdf\IfFileExists{./useinternalmap}{\pdfmapfile{=vnthuphap.map}}{}\fi
%\testfilehook

\begin{document}
\extrarowheight=5pt

\begin{shortsample}

\shorttext{T5}{htf1}{m}{n} {htf1bkup8v}  {HLThuphap1BKupgrade}
\shorttext{T5}{htf2}{m}{n} {hltphbk28v}  {HLThuphap2BK}
\shorttext{T5}{htf3}{m}{n} {htf3bkup8v}  {HLThuphap3BKupgrade}

\end{shortsample}
\end{document}

Chúc bạn thành công. Và một điều nữa: Bạn nên xem lại cái MikTeX, hay TexLive hay hệ TeX nào mà bạn đã cài đặt và cài trên hệ OS nào nữa? Tôi đã thử với nhiều máy có hệ OS khác nhau. Thằng WinXP là khó chịu nhất. Thằng Win2000 là tốt mà tốt nhất là Win98??? Có trời mới biết
REM: Mình có che hai dòng trong file demo của Mr Hàn (Sorry)