VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1322, contains 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1334, 1335
id = 1322, parent = 0, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.147, time = 2006/03/01 (1141208295) ,
subject = chia thư mục thành nhiều phần, hits = 2153, karma = 0+0-,
Xin chào,

tớ muốn chia thư mục ( bảng tài liệu tham khảo ) thành hai phần: một phần tiếng Anh, một phần tiếng Việt.

bác nào có kinh nghiệm, xin chỉ với.

có hai trường hợp ( ứng với hai mức user ):
* dùng bibtex
* không dùng bibtex

cám ơn rất nhiều!
 
id = 1323, parent = 1322, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.152, time = 2006/03/01 (1141215138) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý là nhiều bảng tài liệu tham khảo? Nếu đúng như vậy thì mình hay dùng gói multibib
 
id = 1324, parent = 1322, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.152, time = 2006/03/01 (1141215256) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý là nhiều bảng tài liệu tham khảo?
 
id = 1325, parent = 1322, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.239, time = 2006/03/01 (1141229228) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
hình minh họa:
/me dùng gói lyk-hbib, http://download.viettug.org/mirror1.php?files=lyk-hbib

http://sarovar.viettug.org/img/lyk-hbib-test.jpg
 
id = 1326, parent = 1325, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.197, time = 2006/03/02 (1141232786) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
Đúng là gói multibib chuyên phục vụ chuyện này đó.
 
id = 1327, parent = 1326, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.239, time = 2006/03/02 (1141233656) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
* cám ơn hhp. bác có thể cho ví dụ đơn giản chứ
* hình như phải dùng bibtex cơ xài trực tiếp ( cho các thư mục đơn giản ) thì mần sao?
 
id = 1334, parent = 1327, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.147, time = 2006/03/02 (1141244636) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
* cám ơn hhp. bác có thể cho ví dụ đơn giản chứ
* hình như phải dùng bibtex cơ xài trực tiếp ( cho các thư mục đơn giản ) thì mần sao?
1) Đúng vậy, phải mượn đến bibtex, mình cũng chưa nghĩ chuyện trực tiếp này.

2) Mình gửi lên ví dụ dùng multibib

File bp.bib

@book{Cramer,
   author = "Harald Cramer",
   title = "Phương pháp Toán học trong thống kê",
   publisher = "Nhà xuất bản Khoa học, Hà Nội",
   year = 1969
}
@book{rao,
   author = "C.Radhakrishna Rao",
   title = "Linear statistical inference and its applications",
   publisher = "John Wiley \& Sons, New
York-London-Sydney-Toronto",
   year = 1973
}


File test.tex

\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{vietnam}
\usepackage{multibib}
\newcites{viet}{Tiếng Việt}
\begin{document}
\nociteviet{Cramer}\nocite{Rao}
\bibliographystyleviet{plain}
\bibliographyviet{bp}
\renewcommand{\refname}{Tiếng Anh}
\bibliographystyle{plain}
\bibliography{bp}
\end{document}


Biên dịch:

latex test
bibtex test
bibtex viet
latex test
latex test
 
id = 1335, parent = 1334, thread = 1322, catid = 23, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.239, time = 2006/03/02 (1141244854) ,
subject = Re:chia thư mục thành nhiều phần, hits = 0, karma = 0+0-,
đối với thư mục đơn giản thì dùng lyk-hbib nhanh hơn

cám ơn hhp rất nhiều