VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1315, contains 1315, 1321
id = 1315, parent = 0, thread = 1315, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141072171) ,
subject = mục tài liệu: login mới xem được, hits = 920, karma = 0+0-,
Hi,

nhằm khuyến khích các thành viên login trước khi gửi bài (có gì trục trặc còn sữa được, tránh gửi nhiều bài ...phí!), /me khóa yếu mục "tài liệu, liên kết".

khóa yếu: login vào rùi thì sẽ xem được!

sorry for any inconvenience!
 
id = 1321, parent = 1315, thread = 1315, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/28 (1141134179) ,
subject = Re:mục tài liệu: login mới xem được, hits = 0, karma = 0+0-,
Việc này hoàn toàn hoan nghênh. Như thế, có khả năng diễn đàn sẽ có nhiều thành viên hơn đấy
from kyanh: bác cuong không nên dùng quote nhiều quá. trả lời ngay bài ở trước thì cần gì phải quote? tốn cơ sở dữ liệu lắm. tiết kiệm chứ