VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1313, contains 1313
id = 1313, parent = 0, thread = 1313, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141071610) ,
subject = quote: chú ý quan trọng, hits = 737, karma = 0+0-,
chú ý quan trọng: khi trích dẫn với môi trưòng BBCode quote, kô được dùng như sau đây:

[quote]thế này sinh ra lỗi[/quote]

hãy vui lòng thêm dòng mới như sau:

[quote]
thế này thật tốt
[/quote]


cám ơn!

Xin đừng hack diễn đàn!