VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 13, contains 13, 17, 29
id = 13, parent = 0, thread = 13, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125312003) ,
subject = Lỗi với topmenu, hits = 835, karma = 0+0-,
Các menu caption khi tạo item mới trong topmenu... không hiện đúng ... nó làm sao í. Ví dụ: "abc" thì nó cho ra "???ab" với ??? là ký tự lạ. Ngoài ra, sau khi publish nó không có tác dụng

Workaround: sao chép hoặc tạo trong mainmenu rùi chuyển qua topmenu

Để ý: template smd_plone chỉ hiển thị 2 tab trên topmenu là home page và news. Không hiển thị các item mới tạo ra. Không hiểu tại sao.
 
id = 17, parent = 13, thread = 13, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = pdftex (unknown), ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125327386) ,
subject = Re:Lỗi với topmenu, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi này cũng lặp lại với usermenu. Thật quái ác (
 
id = 29, parent = 17, thread = 13, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/01 (1125531785) ,
subject = Re:Lỗi với topmenu, hits = 0, karma = 0+0-,
à hén, nó lại bị với mainmenu. Có thể là do việc tạo Link-URL?