VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1274, contains 1274, 1278, 1285, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294, 1297, 1301, 1312
id = 1274, parent = 0, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/25 (1140885983) ,
subject = mũi tên với chỉ số * hỏi một ký hiệu toán, hits = 3359, karma = 0+0-,
mọi người cho mình hỏi: Làm thế nào để có thể tạo ra ký hiệu dấu mũi tên -->, trong đó có chữ w hoặc chữ d nằm phía trên hoặc phía dưới mũi tên đó. Ví dụ ký hiệu của hội tụ yếu ấy $x_n --> x$, với chữ w nằm phía trên.
 
id = 1278, parent = 1274, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.17, time = 2006/02/26 (1140891435) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
%\usepackage{amsmath}
$\xrightarrow[c]{a}{b}$

muốn cool hơn ? liên hệ sau!
 
id = 1285, parent = 1278, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.45, time = 2006/02/27 (1140974326) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
%\usepackage{amsmath}
$\xrightarrow[c]{a}{b}$

muốn cool hơn ? liên hệ sau!
dạ nếu muốn dấu mũi tên dài hơn có được không ạ?
 
id = 1289, parent = 1285, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140978872) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn tải về gói lyk-arrows: LINK_HERE-arrows , xả nén để có tập tin lyk-arrows.sty. Nếu bạn kô biết cài đặt gói thì tạo topics để hỏi, hoặc đơn giản là chép tập tin đó vào thư mục có tài liệu của bạn.

Các lệnh gói này cung cấp như sau:

\xlongequal
\xLongleftrightarrow
\xlongleftrightarrow
\xLeftrightarrow
\xleftrightarrow
\xLongleftarrow
\xLongrightarrow
\xlongleftarrow
\xlongrightarrow


cách dùng cũng hoàn toàn tương tự.

enjoy!
 
id = 1291, parent = 1289, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.254.75, time = 2006/02/27 (1140980706) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Để có mũi tên dài theo ý thích, bạn cũng có thể chèn các khoảng trắng vào. Chẳng hạn

$A\xrightarrow{\quad f \quad}B$

$A\xrightarrow{\qquad f \qquad}B$
 
id = 1292, parent = 1291, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140981179) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
cách đó hơi bị chuối, nhỉ
 
id = 1293, parent = 1292, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.253.231, time = 2006/02/27 (1140982193) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Hì!! Giải quyết cho nhanh đã rồi tìm hiểu các gói sau đó mà.
 
id = 1294, parent = 1293, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140982369) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Lạc đề: (?)
hhp:
Hì!! Giải quyết cho nhanh đã rồi tìm hiểu các gói sau đó mà.
Gói lyk-* /me định bỏ vào vnmik-2.1, nhưng thấy bề bộn quá nên thôi Anyway, bác lục trong mấy package của miktex-2.4 sẽ thấy hai gói mà /me viết : ktv-texdata và extarrows (thư mục contribute). Khi maintain vnmik, lục tung lên mới biết Bất ngờ thật!
 
id = 1312, parent = 1293, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/28 (1141070609) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
cách đó hơi bị chuối, nhỉ
hhp:
Hì!! Giải quyết cho nhanh đã rồi tìm hiểu các gói sau đó mà.
Hi,

bác VLong gửi IM phê bình /me hai chuyện: * sao lại chê là chuối * sao lại bày hack nhiều quá. /me xin tiếp thu phê bình ( và tự kiểm điểm sâu sắc )

Cách đó hơi chuối, vì phân tích ra thấy có điểm hại ( khó thay đổi, kô đúng tinh thần của End User ). Nói dzaayj chứ hỏng dám chê bác hhp.

Just for fun, sirs!
 
id = 1297, parent = 1292, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hoangoclan, ip = 220.231.101.55, time = 2006/02/27 (1141030281) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
Mấy bác nghĩ chuyện cao siêu quá em không hiểu, cần chi cài mấy gói khác cho mệt em chỉ dùng lệnh như ví dụ sau đây: $\rarrowfill{4.5em}$
Không phải cài đặt bất cứ gói phụ nào.

ví dụ:

\begin{center}
\ce{C6H12O6}  $\rarrowfill{4.5em}$ 2\ce{C2H5OH} + 2\ce{CO2} + 6\ce{H2O}
\end{center}

% \ce là lệnh của gói mhchem3.0 không cần thiết

A $\rarrowfill{2cm}$ B vân van....
Chữ phía trên mũi tên theo độ dìa văn bản
\begin{displaymath}
\sugar + \text{O}_{\text{2}}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
\autorightarrow{E amilaza}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}
6\carbondioxide  +  6\aqua
\end{displaymath}


from kyanh: bác hoangoclan coi lại xem. /me biên dịch thì báo lỗi. hai lệnh \ce\rarrowfill nằm tỏng gói nào nhỉ hay là phải cài mhchem vào

\begin{macrocode}
\newcommand{\xleftrightarrow}[2][]{%
\[email protected] 9999\[email protected]{#1}{#2}}
\newcommand{\Xrightarrow}[2][]{%
\[email protected] 0359\[email protected]{#1}{#2}}
\newcommand{\Xleftarrow}[2][]{%
\[email protected] 3095\[email protected]{#1}{#2}}
\newcommand{\Xleftrightarrow}[2][]{%
\[email protected] 9999\[email protected]{#1}{#2}}
%    \end{macrocode}


====
\usepackage{amsmath}
 \makeatletter
   \def\[email protected]{\[email protected]\relbar\relbar\rightharpoonup}
   \newcommand{\overrightharpoonup}{%
   \mathpalette{\[email protected]\[email protected]}}
 \makeatother
 
id = 1301, parent = 1297, thread = 1274, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.184, time = 2006/02/27 (1141037379) ,
subject = Re:Hỏi một ký hiệu toán, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Mấy bác nghĩ chuyện cao siêu quá em không hiểu, cần chi cài mấy gói khác cho mệt em chỉ dùng lệnh như ví dụ sau đây: $\rarrowfill{4.5em}$
Bác này đúng là... Xem một đoạn code của lyk-arrows:
\def\[email protected]{\DOTSB\Relbar}
\def\[email protected]{\[email protected]\[email protected]\Relbar\[email protected]}
\providecommand{\xlongequal}[2][]{%
  \[email protected] 0099\[email protected]{#1}{#2}}
\def\[email protected]{%
  \[email protected]\Longleftarrow\Relbar\Longrightarrow}
\providecommand{\xLongleftrightarrow}[2][]{%
 \[email protected] 0099\[email protected]{#1}{#2}}

\arrowfill gần như là internal command (cũng giống như lệnh \genfrac). Xài nói phải hiểu kỹ nó. /me đã mần gói lyk-arrows cho bà con rùi, đã nghĩ đến chuyện biến cái cao siêu thành cái bình thường rùi...

Rõ là...