VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1265, contains 1265
id = 1265, parent = 0, thread = 1265, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.214, time = 2006/02/24 (1140795525) ,
subject = xem luồng, hits = 564, karma = 0+0-,
kiểu "xem luồng" ở diễn đàn vừa được thiết kế lại ( sử dụng các ký tự thay vì ảnh như trước ), thêm màu sắc.... Các thành viên có thể chọn kiểu xem mặc định ( phẳng hoặc luồng ) ở trang cá nhân dành cho diễn đàn. Ngoài ra có thể cho kiểu xem từ một trong các menu ở trên...

http://sarovar.viettug.org/img/thread-view.jpg