VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1260, contains 1260, 1262, 2042, 2056, 2060, 2063, 2064, 2952
id = 1260, parent = 0, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = Editor (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/23 (1140713201) ,
subject = hỏi về ký hiệu tích vô hướng, hits = 2733, karma = 0+0-,
các anh cho em hỏi:

ký hiệu tích vô hướng của hai phần tử trong khong gian hilbert dùng lệnh gì? em đang dùng là $<x, y>$ nhưng nhìn rất xấu.
 
id = 1262, parent = 1260, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.245.41, time = 2006/02/24 (1140715138) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
Editor:
các anh cho em hỏi:

ký hiệu tích vô hướng của hai phần tử trong khong gian hilbert dùng lệnh gì? em đang dùng là $<x, y>$ nhưng nhìn rất xấu.
mình nêu ra cách mình vẫn hay làm:
% định nghĩa lệnh \Mdot
\def\Mdot<#1,#2>{\langle#1,#2\rangle}
% ...
\begin{document}

đây là ví dụ $\Mdot<x,y>$ % sẽ cho ra <x,y>


enjoy!
 
id = 2042, parent = 1262, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = texe, ip = 203.160.1.52, time = 2006/05/07 (1147004740) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu cũng ký hiệu tích vô hướng, nhưng dùng để chỉ cho không gian con sinh bởi tập A thì phải làm thế nào để có ký hiệu đẹp (Không phải là $<A>$).
 
id = 2056, parent = 2042, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.250.8, time = 2006/05/08 (1147033514) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
texe, dùng cặp lệnh \langle\rangle như Kyanh đã viết ở trên đó.
 
id = 2060, parent = 2042, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 203.162.3.147, time = 2006/05/08 (1147081731) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
đề nghị đưa luôn kết quả hình ảnh của người làm hướng dẫn lên cho bà con xóm TeX xem để trực quan và dễ thấy hơn . đưa ngay tại đây luôn
 
id = 2063, parent = 2060, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = tsnsidon, ip = 125.234.132.54, time = 2006/05/08 (1147090341) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
Hình ảnh chiếm không gian trong khi Viettug vẫn còn một số khó khăn nhất định. Vì thế:

Tiết kiệm là quốc sách, kyanh đã nói!!!

@nguyenquoc: Bạn viết rõ ràng một chút, câu của bạn luôn là câu khó hiểu. Tôi thông cảm bạn là dân toán, nhưng không thể nói dân toán \dek biết viết văn....
 
id = 2064, parent = 2060, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.210.245.180, time = 2006/05/08 (1147107332) ,
subject = Re:Hoi cac ky hieu, hits = 0, karma = 0+0-,
nguyenquoc:
đề nghị đưa luôn kết quả hình ảnh của người làm hướng dẫn lên cho bà con xóm TeX xem để trực quan và dễ thấy hơn . đưa ngay tại đây luôn
http://sarovar.viettug.org/img/mdot.png
 
id = 2952, parent = 1260, thread = 1260, catid = 8, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.235.3, time = 2006/10/06 (1160120716) ,
subject = Re:hỏi về ký hiệu tích vô hướng, hits = 0, karma = 0+0-,
hôm nay bắt đầu viết luận văn, trong đó dùng quá nhiều ký hiệu tích vô hướng, trong khi hầu như không bao giờ dùng dấu nhỏ hơn. Vì thế, dùng một marco ví dụ \Mdot thật là... mất công quá. /me mần như sau:
% < is just \langle ;P
\catcode`<=\active
\def<#1,#2>{\langle#1,#2\rangle}


Bây giờ, chỉ việc dùng ví dụ $<x,y>$ thì sẽ có ngay được két quả y hệt $\Mdot$

Các câu hỏi liên quan:
- định nghĩa lệnh tạo phiên bản \big, \Big,...
- bây giờ muốn có dấu nhỏ hơn (< thật sự thì mần sao?