VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1258, contains 1258, 1295
id = 1258, parent = 0, thread = 1258, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140623664) ,
subject = best view in firefox, hits = 809, karma = 0+0-,
http://sarovar.viettug.org/img/viettug-firefox.jpg
mất công design... ở IE thấy den thùi thui
 
id = 1295, parent = 1258, thread = 1258, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.57, time = 2006/02/27 (1140982502) ,
subject = Re:best view in firefox, hits = 0, karma = 0+0-,
/me thiết kế trang web, preview ở FireFox trông rất đã. Mở qua IE thì xí lắm Các bác xài IE kô có ý kiến gì thì /me sẽ kô support IE nữa mô

Bà con xài FireFox đi cho rùi!