VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1241, contains 1241, 1242, 1243, 1246, 1247
id = 1241, parent = 0, thread = 1241, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.99.139, time = 2006/02/20 (1140434796) ,
subject = Lại chuyện pstricks, hits = 1071, karma = 0+0-,
Tôi đã load về gói pstricks-add (version 2.73) như hhp giới thiệu nhưng khi dịch một file cũ thì được báo lỗi trong gói xkey? Và trình Compiler ngưng ngay tại vị trí \resetOptions.
Bạn nào biết xin chỉ giúp. (Tôi đang dùng MikTeX 2.4 -- bản tháng 7-2005 June)
 
id = 1242, parent = 1241, thread = 1241, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.134, time = 2006/02/20 (1140440826) ,
subject = Re:Lại chuyện pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Tôi đã load về gói pstricks-add (version 2.73) như hhp giới thiệu nhưng khi dịch một file cũ thì được báo lỗi trong gói xkey? Và trình Compiler ngưng ngay tại vị trí \resetOptions.
Bạn nào biết xin chỉ giúp. (Tôi đang dùng MikTeX 2.4 -- bản tháng 7-2005 June)
vanchutr: Thêm lệnh này \resetOptions vào để nó reset lại các options đã thay đổi.
 
id = 1243, parent = 1242, thread = 1241, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.202, time = 2006/02/20 (1140453955) ,
subject = Re:Lại chuyện pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn nhiều.
Để mình thử xem?
 
id = 1246, parent = 1243, thread = 1241, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.103, time = 2006/02/21 (1140469807) ,
subject = Re:Lại chuyện pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình găp lỗi như đã nói. Dịch không được file sau đây.

hhp hãy dịch thử file này xem sao
\documentclass[12pt]{article}%
\usepackage{pstricks-add}
\usepackage{vietnam}

\begin{document}

\psset{unit=1cm}
\begin{minipage}{5cm}
\begin{pspicture}(5,5)
\psgrid[subgriddiv=0,griddots=10]
\psset{linecolor=red}
\psline{o-o}(1,1)(5,5)
\psLNode(1,1)(5,5){0.75}{PI}
\qdisk(PI){4pt}
\psset{linecolor=blue}
\psline{o-o}(4,3)(2,5)
\psLNode(4,3)(2,5){-0.5}{PII}
\qdisk(PII){4pt}
\end{pspicture}
\end{minipage}
\vspace{1cm}

\begin{minipage}{5cm}
\begin{pspicture}(5,5)
\psgrid[subgriddiv=0,griddots=10]
\psset{linecolor=black}
\psline[linestyle=dashed]{->}(3,1.5)
\psline[linestyle=dashed]{->}(0.375,1.5)
\psset{linecolor=red}
\psline{->}(2,1)\psline{->}(0.5,2)
\psLCNode(2,1){1.5}(0.5,2){0.75}{PI}
\psline[linewidth=2pt]{->}(PI)
\psset{linecolor=black}
\psline[linestyle=dashed](3,1.5)(PI)
\psline[linestyle=dashed](0.375,1.5)(PI)
\end{pspicture}
\end{minipage}

\end{document}


Nếu kết quả tốt thì tìm hiểu xem sao?
 
id = 1247, parent = 1246, thread = 1241, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.123, time = 2006/02/21 (1140472758) ,
subject = Re:Lại chuyện pstricks, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Mình găp lỗi như đã nói. Dịch không được file sau đây.

hhp hãy dịch thử file này xem sao
.......

Nếu kết quả tốt thì tìm hiểu xem sao?
Mình đã dịch rồi chạy êm ru không có báo lỗi gì cả. Kết qủa của 2 hình đó như sau:
http://sarovar.viettug.org/img/hhp-pstricks-2.jpg http://sarovar.viettug.org/img/hhp-pstricks-3.jpg

Không hiểu ý vanchutr "tìm hiểu" có phải là như thế này không?

\psLNode: điểm chia đọan thẳng theo tỉ số đại số

\psLCNode: tổ hợp tuyến tính của các vector