VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1234, contains 1234, 1236
id = 1234, parent = 0, thread = 1234, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.96.53, time = 2006/02/19 (1140344680) ,
subject = Tạo file xuất PDF, hits = 782, karma = 0+0-,
Có một ý nhỏ mong các bạn có quan tâm thì góp ý:
Việc tạo file xuất .PDF có rất nhiều cách (riêng trong TeX, LaTeX). Vì tôi hay quậy nên thấy:
Mỗi cách hức hình như chỉ đáp ứng cho một `cỡ giấy, một định dạng nào đó'. Ví dụ: Dùng PDFLaTeX thì đôi khi phải khai báo lại config cho nó khi dùng landscape, two colums ...
Bởi vì vậy tôi phải dùng những tập .BAT khác nhau để dịch từ Command line.
Bạn nào có cách dịch hay hơn thì xin chỉ giáo.
Cám ơn trước
 
id = 1236, parent = 1234, thread = 1234, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.252.59, time = 2006/02/19 (1140353222) ,
subject = Re:Tạo file xuất PDF, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
Có một ý nhỏ mong các bạn có quan tâm thì góp ý:
Việc tạo file xuất .PDF có rất nhiều cách (riêng trong TeX, LaTeX). Vì tôi hay quậy nên thấy:
Mỗi cách hức hình như chỉ đáp ứng cho một `cỡ giấy, một định dạng nào đó'. Ví dụ: Dùng PDFLaTeX thì đôi khi phải khai báo lại config cho nó khi dùng landscape, two colums ...
Bởi vì vậy tôi phải dùng những tập .BAT khác nhau để dịch từ Command line.
Bạn nào có cách dịch hay hơn thì xin chỉ giáo.
Cám ơn trước
Chỉ cần dùng

\usepackage[dvips]{geometry}

là OK ngay với pdflatex, latex,.. Không cần phải vất vả với "những tập .BAT khác nhau"