VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1172, contains 1172, 1175
id = 1172, parent = 0, thread = 1172, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 203.210.249.251, time = 2006/02/11 (1139606610) ,
subject = @Kyanh: MiKTeX 2.1, hits = 635, karma = 0+0-,
kyanh:
Một câu hỏi: tại sao khi biên dịch với PDFLaTeX trong MiKTeX 2.1 thì... kết quả lại là DVI? Phải dùng \pdfoutput=1 mới cho ra PDF output. Nhưng với cái đó thì... không mần ở DVI được!.
Mình đã thử cài MiKTeX 2.1 Version 3.14159 khoảng 75MB và chạy thử thì thấy không có lỗi gì đâu Kyanh.

latex *.tex sẽ cho *.dvi và OK
pdflatex *.tex sẽ cho *.pdf và OK

Chỉ có điều trong MiKTeX 2.1 của mình không có latex.exe và pdflatex.exe, mình đổi tex.exe thành latex.exe và pdftex.exe thành pdftex.exe là chạy ngon lành. Hay là MiKTeX 2.1 của Kyanh có lỗi gì đó?
 
id = 1175, parent = 1172, thread = 1172, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.18, time = 2006/02/11 (1139606829) ,
subject = Re:@Kyanh: MiKTeX 2.1, hits = 0, karma = 0+0-,
replied here...