VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1162, contains 1162, 1171
id = 1162, parent = 0, thread = 1162, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = nguyenquoc, ip = 222.255.127.34, time = 2006/02/10 (1139569620) ,
subject = tài liệu AmsMath, hits = 820, karma = 0+0-,
nhờ Admin tìm giúp tài liệu về amsMath trong diễn đàn của bác kyanh như sau
amsmath ( bản 2.2 ) khỏang 41 trang bằng tiếng việt giùm .
xin cảm ơn
 
id = 1171, parent = 1162, thread = 1162, catid = 16, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.246.18, time = 2006/02/11 (1139606387) ,
subject = Re:tài liệu AmsMath, hits = 0, karma = 0+0-,
Xin lỗi bạn. Mình đang chỉnh phần tải về. Nên tạm thời tắt nó đã. Điều này đã khiến bạn bối rối.

Bạn vui lòng tải về ở đây:

LINK_HERE-vn
LINK_HERE-vn

( bạn chỉ cần tải về tập tin có số phiên bản lớn nhất, 589 thì phải)

Good luck!