VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1156, contains 1156, 1157
id = 1156, parent = 0, thread = 1156, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = hhp, ip = 222.253.1.167, time = 2006/02/09 (1139497041) ,
subject = @Kyanh: hyperlink trong ntheorem-doc-vn.pdf, hits = 892, karma = 0+0-,
Kyanh,

Mình đã sửa lại trong ntheorem-doc-vn.tex của Kyanh và biên dịch với pdflatex, latex->dvips->ps2pdf và latex->dvipdfmx đều thấy hyperlink áp phê rất tốt trong ntheorem-doc-vn.pdf. Kyanh xem ntheorem-doc-vn.pdf (đã sửa) như thế này có phải là lỗi mà Kyanh nói đến không?

www.empirics.net/members/hhp/ntheorem-doc-vn.zip
 
id = 1157, parent = 1156, thread = 1156, catid = 22, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.247.153, time = 2006/02/10 (1139505090) ,
subject = Re:@Kyanh: hyperlink trong ntheorem-doc-vn.pdf, hits = 0, karma = 0+0-,
Hãy xem trang 25 và các trang gần đó ( ví dụ về THM ). kết quả tệ hại hết sức

Bác có thể giúp /me chuyện này, rất gấp:
LINK_HERE

Cám ơn bác hhp!