VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1105, contains 1105, 1111, 1252
id = 1105, parent = 0, thread = 1105, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.98.215, time = 2006/02/01 (1138804182) ,
subject = Về BBCode, hits = 3199, karma = 0+0-,
Kỳ Anh nên cung cấp thêm một số môi trường dùng trong BBCode. Tôi bì không biết mã đó nên không gõ bài đúng (nơi cần nhấn mạnh, gạch chân ... cũng chẳng biết.

Không rõ các bạn khác ra sao? Mãi đến khi bạn cung cấp cho tôi cách mở môi trường tôi mới biết nhập một vài thứ. Nhưng có đủ đâu?
 
id = 1111, parent = 1105, thread = 1105, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138809472) ,
subject = Re:Về BBCode, hits = 0, karma = 0+0-,
Thầy có nhìn thấy ở trên khung soạn bài không? Cứ bôi đen rồi chọn.

b cho tô đậm,
i cho in nghiêng,
u cho gạch chân,
quote cho trích dẫn
...
( giống như Word vậy mà )

Thầy cũng có thể xem qua vài ví dụ ở đây (tiếng Anh)
LINK_HERE

[ new TODO: dịch cái faq đó qua tiếng Việt ]

Chú ý: không dùng môi trường size để thay đổi cỡ. Có lỗi!

Thầy mới sử dụng nhớ "xem trước" hoặc "login" trước khi gửi bài, nếu không muốn rối tung cả lên

http://download.viettug.org/users/kyanh/bbcode1.jpg
 
id = 1252, parent = 1111, thread = 1105, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140599523) ,
subject = Re:Về BBCode, hits = 0, karma = 0+0-,
vài ví dụ về BBCode có ở đây:
LINK_HERE