VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1102, contains 1102, 1110, 1112, 1114, 1116, 1122, 1128
id = 1102, parent = 0, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.139, time = 2006/02/01 (1138790497) ,
subject = tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 2099, karma = 0+0-,
URL: http://download.viettug.org/upload/

Một số account được phép: mrchu, hhp, cuong. ( cần xin thêm, hãy liên hệ ).

Chìa khóa đăng nhập /me sẽ gửi cho từng người. Trong phần cấu hình, có thể đổi pw Các tập tin sẽ được lưu vào

http://download.viettug.org/users/ {hhp,mrchu,...}

và sẽ được truy cập rộng rãi. Vài quy ước:

* tập tin tải lên ở dạng nén *.zip, *.tex, *.sty, *.png, *pdf, *.jpg, *.txt
* tên tập tin toàn chữ thường,
* tên không được chứa khoảng trắng

Nếu trật đường rày thì... /me sẽ xóa mà không cần báo trước nhé

Tạm thời vậy đã. Có gì trao đổi thêm.
 
id = 1110, parent = 1102, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/01 (1138809336) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Kyanh nhiều về điều này, nhưng Kyanh kiểm tra lại xem nhé. Chìa khoá không hợp lệ
 
id = 1112, parent = 1110, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138810158) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
cái này vân chưa phải là cái "Ví dụ về TeX" đâu nhá

Tên đăng nhập: cuong
Chìa khoá: bỏ đi ba ký tự cuối
 
id = 1114, parent = 1102, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138811039) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
Sau khi login thành công, ở góc trên bên phải màn hình có xuất hiện các biểu tượng sau đây:

http://download.viettug.org/users/kyanh/upload1.jpg

biểu tượng cuối cùng là THOÁT. Nhớ thoát nhé, bà con ới!
 
id = 1116, parent = 1114, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138819695) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Sau khi login thành công, ở góc trên bên phải màn hình có xuất hiện các biểu tượng sau đây:


biểu tượng cuối cùng là THOÁT. Nhớ thoát nhé, bà con ới!
OK, cảm ơn Kyanh
 
id = 1122, parent = 1102, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138880863) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
Nếu là file .tex nguồn hoặc .pdf cũng phải nén lại sao Kyanh?
 
id = 1128, parent = 1122, thread = 1102, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138882098) ,
subject = Re:tải tập tin lên ViệtTUG, hits = 0, karma = 0+0-,
LINK_HERE

Một gói có nhiều tập tin thì nên nén lại để dễ quản lý.