VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 108, contains 108, 111
id = 108, parent = 0, thread = 108, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = phucluoi, ip = 84.165.110.214, time = 2005/09/20 (1127161806) ,
subject = Links (ý kiến), hits = 795, karma = 0+0-,
Bác Admin có thể lạ 1 topix Pinned, trong đó ghi tóm tắt các gói được giới thiệu trên diễn đàn, và link dowload không ? Sau này nếu đk cho phép thì mình nên làm thêm Data bank các gói đặc trưng của diễn đàn nữa, ví dụ các gói tiếng Việt, các công dụ gõ tiếng Việt.
 
id = 111, parent = 108, thread = 108, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/09/20 (1127223556) ,
subject = Re:Links (ý kiến), hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn bác đã góp ý. /me sẽ ngâm cứu và hỗ trợ điều này!