VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1074, contains 1074, 1087, 1088, 1107, 1113, 1115, 1121, 1129
id = 1074, parent = 0, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.97.1, time = 2006/01/29 (1138533115) ,
subject = Về POWERDOT, hits = 2065, karma = 0+0-,
Tôi xin giới thiệu một cách cài đặt gọn nhẹ POWERDOT và dịch được các ví dụ mà tôi đã giới thiệu:

Điều kiện:
1. Chỉ cần cài đặt MikTeX ở dạng SMALL (Nếu dùng Tiếng Việt thì phải cài đặt gói hỗ trợ Tiếng Việt)

2. Tạo thư mục thử nghiệm ( ví dụ: THUPOWER). Chép vào đó đầy đủ các file có tên sau đây: (Chỉ cần browser trên mạng là tìm thấy)

powerdot-upen.sty, powerdot.cls, xkeyval.sty, xkeyval.tex, keyval.sty, keyval.tex, xcolor.sty, enumitem.sty

fp.sty, fp-addons.sty, fp-basic.sty, fp-eqn.sty, fp-eval.sty, fp-exp.sty, fp-pas.sty, fp-random.sty, fp-snap.sty, fp-trigo.sty, fp-upn.sty

multido.tex, multido.sty

3. Soạn file ví dụ như sau:
%demo0.tex
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage[viscii]{inputenc}

\title{Hß¾ng dçn dùng l¾p Powerdot}
\author{\it Trß½ng Vån Chú \and \bf Trß½ng Th¸ Trí Häi}

\begin{document}

\maketitle

\end{document}


3. Sau đó dùng tập D.BAT để dịch thử file demo0.tex

File D.BAT có nội dung như sau:
latex %1.tex
latex %1.tex
C:\texmf\miktex\bin\dvips.exe %1.dvi
C:\gs\gs8.14\bin\gswin32c.exe -sPAPERSIZE=a4
  -dSAFER -dBATCH -dNOPAUSE -sDEVICE=pdfwrite
  -sOutputFile=%1.pdf -c save pop -f %1.ps


Từ dòng lệnh nhập: D DEMO0 ( và Enter)

Chú ý: Tôi chỉ biết và chọn cách dịch trên -- Dùng Acrobat Reader 5 trở lên để đọc file kết xuất DEMO0.PDF

4. Nếu thành công thì thử file sau:
\documentclass[style=upen]{powerdot}  %upen
\usepackage[vietnam]{babel}
\usepackage[viscii]{inputenc}

\def\gl{\textbackslash} %% иnh nghîa d¤u \

\usepackage{amssymb,amsmath,amstext}

\usepackage{pst-plot}
\usepackage{multido}
\usepackage{fp}

%%Các ð¸nh nghîa màu dùng trong các hµp, hình chæ nh§t cüa hình v¨
\newrgbcolor{sumcolor}{.78 .82 .85}%
\newrgbcolor{remcolor}{1 .84 .73}%
\newcommand{\sumframe}[2]{%
\psframebox*[fillcolor=sumcolor,border=.5pt,
  bordercolor=black,shadow=true,shadowcolor=gray]{%
\parbox[c]{#1}{#2}}}%

\begin{document}
\begin{slide}[trans=Box,toc=Hàm ð°ng biªn]{Hàm ð°ng biªn}
Xét ð° th¸ hàm s¯ $y=f(x)=x^3.$\\
\onslide{2-}{а th¸ hàm s¯ ði qua g¯c t÷a ðµ}

\vskip.1in

\psset{xunit=1cm,yunit=1cm}\rput(8,-2){
\psset{xunit=.5cm,yunit=.3cm}

\pspicture*[](-2.1,-8)(2.1,8)
\psaxes[linewidth=.7pt,labels=none,ticks=none,linecolor=yellow]
{->}(0,0)(-2.1,-8)(2.1,8)

\onslide{2-}{%
  \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.8pt,linecolor=blue]
  {-2}{2}{x 3 exp}} %%а th¸

\onslide*{3}{%
  \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.5pt,linecolor=red]
  {-2}{2}{3 x mul 2 sub}
  \qdisk(1,1){1pt} }%Tiªp tuyªn $y=3x-2$
 
\onslide*{4}{%
  \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.5pt,linecolor=red]
  {-2}{2}{3 x mul 2 add}
  \qdisk(-1,-1){1pt} }%Tiªp tuyªn $y=3x+2$

\onslide*{5}{%
  \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.5pt,linecolor=red]
  {-2}{2}{27 4 div x mul 27 4 div  sub}
  \qdisk(1.5,3.375){1pt} } %Tiªp tuyªn

\onslide*{6}{%
  \psplot[plotstyle=curve,linewidth=.5pt,linecolor=red]
  {-2}{2}{27 4 div x mul 27 4 div add}
  \qdisk(-1.5,-3.375){1pt}}
 \endpspicture
}
\white
\onslide{3}{Ta v¨ tiªp tuyªn tÕi $(1,1)$\\Tiªp tuyªn $y=3x-2$}\\
\onslide{4} {Tiªp tuyªn $y=3x+2$}\\
\onslide{5}{Tiªp tuyªn $y=(27/4)x-(27/4)$}\\
\onslide{6}{Tiªp tuyªn $y=(27/4)x+(27/4)$}\\
\onslide{7}{Tiªp tuyªn \ldots}\\
Ngoài ra còn có mµt vài cái ...
\end{slide}

\end{document}


6. Nếu dịch thành công thì load gói ví dụ mà tôi đã giới thiệu và dịch thử.

7. Mọi góp ý và sai sót xin góp ý.
[email protected]
 
id = 1087, parent = 1074, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/01/30 (1138624933) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn thầy về những hướng dẫn này. trước mắt em sẽ thử như thầy đã nói xem thế nào? Em vẫn trục trặc khi dùng POWERDOT trong MiKTeX2.4
 
id = 1088, parent = 1087, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.219.46, time = 2006/01/30 (1138632589) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Chắc chắn là được, nếu tải về hai gói sau:
http://perce.de/LaTeX/pstricks/latex/pstricks.sty
http://perce.de/LaTeX/pstricks/generic/pstricks.tex

Các gói phụ thuộc khác:
LINK_HERE

NOTE: bản powerdot 1.4 có thể yêu cầu dependency khác!!!!
 
id = 1107, parent = 1088, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/01 (1138808580) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Cảm ơn Kyanh nhiều. mình đã thành công với powerdot rồi. Chỉ có một lỗi nhỏ, hình như là do gói xkeyval thì phải. log file báo lỗi là

! Package xkeyval Error: value `dotstyle=ocircle' is not allowed.

See the xkeyval package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...                                             
                                                 
l.31 ...andomdots={dotstyle=ocircle}, trans = Box}
                                                 
?


Sau khi xoá tuỳ chọn ..andomdots={dotstyle=ocircle}, thì mọi việc bình thường.
 
id = 1113, parent = 1107, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.118, time = 2006/02/01 (1138810349) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Đó là lôi của bác. Cái này đã từng trao đổi với bác hhp
 
id = 1115, parent = 1113, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138819308) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Đó là lỗi của bác. Cái này đã từng trao đổi với bác hhp
Kyanh cho đi kèm với một cái link đến chỗ đã trao đổi với hhp thì hay
 
id = 1121, parent = 1088, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong12giaitich, ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138880628) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Mình có thể hỏi Kyanh đã làm gì với các gói mà lại biết chắc chắn lần này sẽ thành công với POWERDOT được không? Có phải Kyanh đã thay đổi một cái gì đó?
 
id = 1129, parent = 1121, thread = 1074, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.217, time = 2006/02/02 (1138882282) ,
subject = Re:Về POWERDOT, hits = 0, karma = 0+0-,
Cái đó là do powerdot team chỉ ra!