VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1065, contains 1065
id = 1065, parent = 0, thread = 1065, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.24.105, time = 2006/01/28 (1138397010) ,
subject = trình bày mã LaTeX trên diễn đàn, hits = 713, karma = 0+0-,
* Các lệnh LaTeX, bắt đầu bằng dấu gạch ngược, được tô màu tự động là màu navy. Ví dụ \testfoobar

* Một đoạn mã \LaTeX nên đặt trong môi trường code để cho đẹp. Ví dụ:
[code]
% ví dụ về `code'
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\begin{document}
Chào thế giới % ví dụ \testfoobar
\end{document}
[/code]
sẽ cho ra
% ví dụ về `code'
\documentclass{article}
\usepackage[utf8x]{vietnam}
\begin{document}
Chào thế giới % ví dụ \testfoobar
\end{document}


Các dòng trong môi trưòng code không nên quá dài. Nên dừng lại ở 16-20 từ. Nếu dài quá, bạn nên ngắt bằng tay (gõ Enter xuống hàng). Tại sao? Dài quá sẽ khiến người sử dụng trình duyệt IE (Internet Explorer) khó chịu. Với FireFox thì không sao cả!