VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1046, contains 1046, 1117, 1118, 2472, 2477, 2480, 2490, 3629, 3630, 3631, 3632, 3635, 3639, 3793
id = 1046, parent = 0, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 220.231.96.37, time = 2006/01/26 (1138271803) ,
subject = Dùng gói PDFSCREEN, hits = 4744, karma = 1+0-,
1. Tải về hai gói PDSCREEN và COMMENT

2. Chỉ cần chép hai file PDFSCREEN.STY và COMMENT.STY vào thư mục làm việc của cá nhân mình là xong. Làm như vậy mình không vọc vào những cái gì đã có và đã ổn định của hệ thống.

3. Lưu ý: Những gì tôi trình bày tại đây tương thích với hệ MIKTEX.

4. Có gì sai sót thì mong các bạn góp ý thêm
Trương Văn Chú 49 Cao Bá Quát Nha Trang

5. Hãy soạn file ví dụ sau (lấy tên TESTPDFS.TEX) :

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage[screen]{pdfscreen}

\begin{screen}
 \margins{.65in}{.65in}{.65in}{.65in}
 \screensize{6.25in}{8in}
\end{screen}

\begin{document}
That's all you need in first step.
Please read official PDFSCREEN's document
\end{document}


6. Dịch file đó bằng lệnh:
TEXIFY --pdf TESTPDFS.TEX

7. Nếu kết quả hiển thị ở dạng file PDF là tốt

8. Hãy thử thêm một ví dụ khác như sau:

\documentclass{article}

\usepackage{vietnam}

\usepackage[screen,panelright]{pdfscreen}

\begin{screen}
 \margins{.65in}{.65in}{.65in}{.65in}
 \screensize{6.25in}{8in}
 %\changeoverlay
% \paneloverlay{empty.pdf}
% \emblema{chu2.jpg}
 \def\pfill{\vskip6pt}
\end{screen}

\setlength{\parindent}{0pt}
\newcommand\uhvn{\usefont{T5}{uhv}{m}{n}}

\begin{document}
\large
\textcolor{blue}{Ðây là màn hình c½ bän và
ð½n giän ðßþc trình bày trong Pdfscreen.}

Gói PDFSCREEN tñ ðµng g÷i gói COLOR.STY,
các ð¸nh dÕng thông th߶ng cüa \TeX\ và
\LaTeX\ ð«u ðßþc giæ nguyên.

\textcolor{red}{Nói chung ta chï nên dùng gói
PDFSCREEN v¾i møc ðích trình bày màn hình.}

 Hãy quan sát màn hình tÕo ra kèm v¾i ðoÕn
mã trên chúng ta th¤y: Màn hình trình di­n này
cho phép ta tÕo ra mµt panel (panelright),
chèn vào panel ðó mµt hình änh (nhß logo
chÆng hÕn. ngoài ra trên panel ta có nhæng
nút duy®t (nút v« ð¥u, ði tiªp, \ldots thoát).

\newpage

\hfil{\VnFreeH \textcolor{red} {gi¾i thi®u thêm}}
\vspace{1cm}

Ь tÕo các hi®u Ñng trên màn hình nhß: T×ng
bß¾c cho hi¬n th¸ nµi dung, thay ð±i màu, nµi
dung trên màn hình hi®n t× trung tâm ra ðªn biên
ngoài màn hình \ldots thì
\textcolor{blue}{nên dùng gói TexPower} kªt hþp.

\hfil{\uhvn CHÚ Ý}\vspace{1cm}

Ь d¸ch tài li®u \verb+pdfsdemo02.tex+
này ta có th¬ dùng l®nh:

\hfil\verb+texify --pdf pdfsdemo02.tex+

(dòng l®nh trên có hai d¤u `tr×')

\end{document}


Những dấu % thì bạn có thể uncomment chúng đi và thay vào đó các hình .PDF của mình để xem thể hiện.

9. Chúc bạn thành công. (Sau khi đọc tài liệu của PDFSCREEN)

from kyanh: thầy Chú nhớ xem trước bài nha. và dùng môi trường code để trình bày các ví dụ. Cám ơn thầy!
 
id = 1117, parent = 1046, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = khach (guest), ip = 203.160.1.52, time = 2006/02/02 (1138820551) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
vanchutr:
1. Tải về hai gói PDSCREEN và COMMENT
cac anh oi, lam sao de tai goi comment ve
 
id = 1118, parent = 1117, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.25.158, time = 2006/02/02 (1138820840) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Gói đó có ở đây:
ftp://tug.ctan.org/pub/tex-archive/macr … omment.zip
hoặc ở đây:
ftp://ftp.comp.hkbu.edu.hk/pub/TeX/CTAN … omment.sty

Năm mới, chúc bạn may mắn!
 
id = 2472, parent = 1118, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/28 (1151509399) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+-1-,
Gửi Thầy Chú!
Thầy ơi, em đang tập sử dụng gói pdfscreen. Xem mấy file pdf Thầy làm thấy mê quá đi mất (demo-pdfscreen.zip). Nhưng em mới chỉ làm được một số cái đơn giản, hic hic. Nếu có thể, Thẩy làm ơn up các file .tex để mọi người tham khảo được kô ạ? Cám ơn Thầy rất nhiều.
 
id = 2477, parent = 2472, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.57, time = 2006/06/30 (1151651055) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 1+0-,
BÀI 1:
Theo thứ tự tôi xin trình bày các đoạn mã đã dùng.
Dưới đây là đoạn mở đầu.
Thông tin nhập với mã VISCII
Có thể che đoạn lệnh dùng gói tcvn nếu không có gói này. Bước đầu chưa cầb đến. Vì gói này chỉ có mục đích dùng vài font của ABC (TCVN) chứ không can dự đến gói pdfscreen.

\documentclass[12pt]{article}

\usepackage{tcvn}
\usepackage{vietnam}
\usepackage{amsmath}
\usepackage[screen]{pdfscreen}

\begin{screen}
 \margins{.65in}{.65in}{.65in}{.65in}
 \screensize{6.25in}{8in}
\end{screen}

\def\tco#1#2{\textcolor{#1}{#2}}

\def\lui#1{\vspace{#1cm}}
\def\gl{\textbackslash}%% иnh nghîa d¤u \

\begin{document}

Trang màn hình này ðßþc dùng ð¬ gi¾i thi®u màn hình và kích thß¾c
màn hình cùng v¾i kích c· cüa `text' trên màn hình. Ta th¤y kích
thß¾c màn hình ðßþc xác l§p b¢ng môi tr߶ng \tco{red}{screen}. Màu
s¡c ðßþc tñ ðµng xác l§p v¾i              màu `ng÷c nhÕt' làm n«n;
màn hình không có \tco{blue}{panel duy®t}.

Ta d¸ch tài li®u này b¢ng l®nh:

\hfil \verb+texify -- pdfsdemo01.tex+

Kªt quä (file xu¤t) là file `pdfsdemo01.pdf'
\lui{.3}

аng th¶i; v¾i l®nh \gl textcolor ta có th¬ thØ màu m£c ð¸nh mà ta
có th¬ dùng ðßþc (gói pdfscreen tñ ðµng nÕp gói \tco{red}{color} nên ta
dùng ðßþc màu -- Các l®nh v« màu ðßþc trình bày trong tài li®u cüa
gói \tco{red}{color})

\vspace{.5cm}
\tco{red}{C· font}

\hfil C· normal

\hfil {\large C· large}


Tuần tự nếu có yêu cầu tôi sẽ trình bày hết những gì mà tôi đã giới thiệu.
 
id = 2480, parent = 2477, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = misuzu, ip = 133.1.125.210, time = 2006/06/30 (1151678283) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Cám ơn thầy nhiều, thầy thật chu đáo.
Nhờ thầy hướng dẫn thêm một chút về các hiệu ứng màn hình (gói lệnh và các lệnh ạ), như ở mấy file demo cuối .
 
id = 2490, parent = 2480, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.234.247.192, time = 2006/07/01 (1151751223) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
BÀI 2:
Mục đích giới thiệu: Pdfscreen không gây hỗn loạn cho các font (thứ quan trọng nhất cho việc trình diễn). Nghĩa là: Trên Tex/LaTeX nếu bạn đã dùng được font nào thì Pdfscreen cũng vậy.

Xin nói lại: Bạn có thể không dùng gói tcvn của Nguyễn Đại Qúi. Như vậy rong đoạn mã dưới đây bạn hãy thay đổi các lệnh gọi font của gói vietnam (Han Thế Thành). ( Lệnh emblema để nạp một hình vào panel - Bạn cứ nạp hình của bạn vào):

http://sarovar.viettug.org/tex/spam4.tex

Chú ý: Bạn muốn đi ngay vào các file demo cuối cùng. Điều đó cũng được. Nhưng: `Bạn nên chậm rãi đợi chờ tôi chuẩn bị. Vả lại loạt bài này chỉ gồm có mười hay hơn một chút. Nóng lòng làm gì?

Với ví dụ pdfscreen của Bài 3, bài 4 thì, nếu cần, bạn hãy load các file .pdf tại địa chỉ: http://download.viettug.org/index.php?files=sourcepdf03
 
id = 3629, parent = 2477, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phduc2007, ip = 203.190.175.149, time = 2007/06/07 (1181207720) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Các bác các chú ơi cho tôi hỏi khi minh trình diễn bằng gói pdfscreen thì làm sao để từng dòng xuất hiện khi mình bấm chuột, nếu cần dùng gói lệnh nào thì các bác các chú hãy nói thật kĩ và nhớ cho địa chỉ cụ thể cám ơn các chú các bác.
 
id = 3630, parent = 2477, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phduc2007, ip = 203.190.175.68, time = 2007/06/07 (1181207968) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Các bác ơi cho tôi hỏi khi mình trình diễn bằng pdfscreen thì mình tạo liên kết giữa các slide bằng cách nào, dùng gói lệnh nào? Cám ơn các bác
 
id = 3631, parent = 3630, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.167.147, time = 2007/06/07 (1181213794) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Em xin show bản trình bày khóa luận sắp trình bày của mình cho mọi người xem và góp ý dùm em nha. Em trình bày bằng hai gói beamer và powerdot.
* file:cuong4012_powerdot.pdf
* file:cuong4012_beamer.pdf
 
id = 3632, parent = 3631, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = cuong4012, ip = 58.187.167.147, time = 2007/06/07 (1181214869) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Ý quên mất em phải gửi cả file nguồn nữa chứ nhỉ:

beamer source: code:83f1f36c28 (view, download)
powerdot source: code:3f221ca5e3 (view, download)
 
id = 3635, parent = 3632, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = phduc2007, ip = 203.190.175.155, time = 2007/06/08 (1181287763) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 1+-2-,
Các bác ơi khi trình diễn bằng pdfscreen thì làm sao cho từng dòng xuất hiện.
 
id = 3639, parent = 3635, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = vanchutr, ip = 125.235.237.211, time = 2007/06/10 (1181420819) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
Bạn hãy download các ví dụ mà tôi đã giới thiệu - Cả một loạt ví dụ (theo thứ tự). Trong đó tôi có trình bày khá đầy đủ - Bạn có thể load từ site viettug này files:pdfs

[email protected]
 
id = 3793, parent = 3639, thread = 1046, catid = 11, locked = 0, moved = 0,
userid = gamma_detector, ip = 134.158.138.229, time = 2007/07/28 (1185572810) ,
subject = Re:Dùng gói PDFSCREEN, hits = 0, karma = 0+0-,
ok, em thấy cái TexPower này khá hay, dùng PPower4 có cái dở là phải dịch thêm một lần nữa bằng java.
Tuy nhiên, trong panel của thầy Trú làm chưa tối ưu lắm, có thể vào file pdfscreen.sty de sửa lại theo yêu cầu của người dùng.
Em đang tìm cách đưa cái clock của Powerdot vào pdfscreen, có bác nào hứng thú thì tham gia cùng em. Thanks!