VietTUG.org - old forum - threads' archive

thread_id = 1, contains 1, 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 23, 37, 47, 65, 168, 169, 185, 205, 206, 416, 839, 992, 993, 1255, 1256, 2356, 2427, 2428, 2429, 3137, 3138, 3140, 3146, 3148, 3168, 3424, 3488, 3557, 3589, 3719, 4582, 4984
id = 1, parent = 0, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/27 (1125132781) ,
subject = Chỉ để kiểm tra, hits = 63405, karma = 1+0-,
Chỉ để kiểm tra mà thui  hi hi
Một chiều đi trên con đuờng này
Hoa điệp vàng nở dưới chân tôi...
<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:27
 
id = 4, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/27 (1125135834) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra
 
id = 6, parent = 4, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/28 (1125200987) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra
 
id = 7, parent = 6, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/28 (1125218768) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra mà; sau khi cài component 'community builder'
 
id = 8, parent = 7, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125301084) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
À chỉ để kiểm tra. Avatars đã được kích hoạt. Cần phải chỉnh trong Simpleboard Configuration / Integration
 
id = 14, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125313595) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
tesst from IE
 
id = 168, parent = 14, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = tri99 (guest), ip = 203.162.3.147, time = 2005/10/09 (1128803339) ,
subject = eeee, hits = 0, karma = 0+0-,
 
id = 169, parent = 168, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/09 (1128848616) ,
subject = Re:eeee, hits = 0, karma = 0+0-,


chúc cuối tuần vui vẻ
 
id = 185, parent = 169, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 203.162.3.77, time = 2005/10/12 (1129059501) ,
subject = Nested size, hits = 0, karma = 0+0-,
ááđfsấdf[size=4]đfsffsđfà[/size]
 
id = 205, parent = 185, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/16 (1129459883) ,
subject = Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
xxx:
áđfà
 
id = 206, parent = 205, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.160, time = 2005/10/16 (1129460631) ,
subject = Re:Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
hoangoclan:
Bác này phiền toái nhỉ đây là OSS chứ phải site crack đâu mà keygen kiếm đâu ra, bác muốn tìm PC tex thì phải mua thôi, sao không xài Miktex, OSS còn phát triển tốt hơn là bản thương mại đó.
 
id = 416, parent = 206, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = @foobar (guest), ip = 222.252.245.145, time = 2005/11/23 (1132737580) ,
subject = Re:Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ để kiểm tra
 
id = 839, parent = 416, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.219, time = 2006/01/03 (1136288222) ,
subject = Re:Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
this is only a test
 
id = 992, parent = 839, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/19 (1137618613) ,
subject = Re:Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra tính năng 'đăng ký theo dõi bài'
 
id = 993, parent = 992, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = test, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/19 (1137618777) ,
subject = Re:Kiểm tra: quotation, hits = 0, karma = 0+0-,
trả lời nhé....
 
id = 15, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = pdftex (unknown), ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125326546) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
this is only a test. please ignore

what test? new user should be listed in Simpleboard configuration
 
id = 16, parent = 15, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = pdftex (unknown), ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/29 (1125326635) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Yes, after anypost, they will be
 
id = 20, parent = 15, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/30 (1125386950) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Chỉ để kiểm tra [ lỗi với RSS Feed ]
 
id = 37, parent = 15, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.8, time = 2005/09/05 (1125935666) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Kiểm tra hàm sb_rss.php
 
id = 23, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/08/30 (1125417818) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+-1-,
Chỉ để kiểm tra [moderator mode]
 
id = 47, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/07 (1126079046) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra việc tô màu cho lệnh latex
% một chiều đi trên con đường này
\begin{equation}
\int _0 ^1 f(x) \dx = \sin x %
\end{equation}


Mã sau có nhiều dòng hơn, lấy từ ví dụ của powerdot.

\documentclass{powerdot}

\title{powerdot example 1}
\author{Hendri Adriaens \and Christopher Ellison}
\usepackage[utf8x]{vietnam}

\begin{document}

\maketitle

\begin{slide}{Slide 1}
  \begin{itemize}
    \item Đây là trang một\pause
    \item Đây là trang hai.
  \end{itemize}
\end{slide}

\section{First section}

\begin{slide}{Slide 2}
  \begin{itemize}
    \item<1-> Here
    \begin{itemize}
      \item<2-> we
      \begin{itemize}
        \item<3-> demonstrate
        \begin{itemize}
          \item<4-> the itemize environment
        \end{itemize}
      \end{itemize}
    \end{itemize}
  \end{itemize}
\end{slide}

\begin{slide}{Slide 3}
  \begin{enumerate}[type=1]
    \item<1> Here
    \begin{enumerate}
      \item<2> we
      \begin{enumerate}
        \item<3> demonstrate
        \begin{enumerate}
          \item<4> the enumerate environment
        \end{enumerate}
      \end{enumerate}
    \end{enumerate}
  \end{enumerate}
\end{slide}
\end{document}
 
id = 65, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 221.132.63.51, time = 2005/09/10 (1126290250) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra từ IE

dưới đây là đoạn mã latex
% chỉ để kiểm tra
\begin{document}

\maketitle % tạo tiêu đề

\tableofcontents % tạo mục lục

\listoftables % danh sách hình vẽ

\section*{Lời nói đầu}
% dùng \addcontentsline{toc}{section}{Lời nói đầu} đề thêm vào mục lục

\section{đây là mục đầu tiên}

\begin{equation}
\begin{aligned}
a & b \\ c & d
\end{aligned}
\end{equation}
\end{document}
 
id = 1255, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140621053) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Chỉ để kiểm tra mà thui  hi hi
Một chiều đi trên con đuờng này
Hoa điệp vàng nở dưới chân tôi...
<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:27
chỉ để kiểm tra. dùng ie. javascript bị hỏng. quotation...
 
id = 1256, parent = 1255, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.244.88, time = 2006/02/22 (1140621101) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
kyanh:
Chỉ để kiểm tra mà thui  hi hi
Một chiều đi trên con đuờng này
Hoa điệp vàng nở dưới chân tôi...
<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:27
chỉ để kiểm tra. dùng ie. javascript bị hỏng. quotation...
best view in firefox
 
id = 2356, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.185, time = 2006/06/14 (1150219293) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ để kiểm tra thôi mà, bạn coi làm gì

Xem nhiều nhất:

LINK_HERE
 
id = 2427, parent = 2356, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.226.223, time = 2006/06/20 (1150811533) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
server error with quote? "test"
 
id = 2428, parent = 2427, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = longgia2001, ip = 58.186.49.170, time = 2006/06/20 (1150812778) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
Lỗi thật rồi ... nè \"Trang chủ của TUG\"
 
id = 2429, parent = 2428, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.231.187, time = 2006/06/20 (1150815798) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
cám ơn longgia, đây là lỗi của smile class của simpleboard.

fix sớm

karma+ cho ku rùi, tất nhiên
 
id = 3146, parent = 2429, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166194302) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ để kiểm tra, được đây mà
test
 
id = 3148, parent = 3146, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/15 (1166199840) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra từ konqueror (bộ gõ kô làm việc)
 
id = 3168, parent = 3148, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.235.94, time = 2006/12/21 (1166700693) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra từ IE, máy ở nhà
 
id = 3137, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.108, time = 2006/12/14 (1166089119) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra (javascript) việc gửi ở trên flock. okie
 
id = 3138, parent = 3137, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.229.108, time = 2006/12/14 (1166089250) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
lưu ý: vẫn còn trên flock lỗi: helpline is undefined. Lý do là ta đã thay đổi thứ tự của bbj.js.php
 
id = 3140, parent = 3138, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = lyk, ip = 222.252.234.203, time = 2006/12/14 (1166103474) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ để kiểm tra (trên firefox)
 
id = 3424, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.252.225.157, time = 2007/04/06 (1175878466) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
chỉ để kiểm tra
 
id = 3488, parent = 3424, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.231.154, time = 2007/04/26 (1177581896) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra về bbcode mới : forum:3424, code:24031ce45d (view, download) wiki:latable wiki:wikipage
 
id = 3557, parent = 3488, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.113.245, time = 2007/05/14 (1179132055) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
a very wide image
http://img101.imageshack.us/img101/4013/anystuffkq2.jpg
 
id = 3589, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 222.254.117.104, time = 2007/05/23 (1179905937) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra bbcode mới: files và file
: file:coset-spaces-1540.zip
: files:/^ams/
: files:ams
 
id = 3719, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = buggy, ip = 222.253.29.97, time = 2007/06/26 (1182848533) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+-1-,
viettug... buggy is not welcome. crack is not welcome!
 
id = 4582, parent = 3719, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.185.39, time = 2008/05/10 (1210397199) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kiểm tra blackhole
 
id = 4984, parent = 1, thread = 1, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = viettug, ip = 125.234.190.116, time = 2008/08/27 (1219834626) ,
subject = Re:Chỉ để kiểm tra, hits = 0, karma = 0+0-,
kyanh:
Chỉ để kiểm tra mà thui  hi hi
Một chiều đi trên con đuờng này
Hoa điệp vàng nở dưới chân tôi...
<br><br>Post edited by: kyanh, at: 2005/08/28 05:27
Kỷ niệm tròn 3 năm bài viết đầu tiên của diễn đàn!