VietTUG.org - old forum - news archive

title = VietTUG Ezine tuần 50 năm 2006
author = viettug   
created = 15/12/2006
updated = 15/12/2006
Số báo thứ 3 (:D), tuần 50.

Xem ở dây...

Nội dung chính:

* Phát hành VnMiK-3.0.3
* Công bố bản vnthesis-1.1.1 (đang phát triển)
* Bảng so sánh các Editor
* Bay lên sao hỏa với Phoenix
* Lỗi không gửi bài được trong trình duyệt IE
* Lưu ý về cài đặt VnTeX 3.1.2 trên MiKTeX 2.5
* Liên kết cần biết

Enjoy!