VietTUG.org - old forum - news archive

title = vntex: hướng dẫn dùng font
author = viettug   
created = 30/10/2006
updated =
Tài liệu hướng dẫn dùng font của VnTeX.

Tác giả: Hàn Thế Thành, Thái Phú Khánh Hòa

Xem trực tuyến: http://vntex.org/doc/vn-fonts.html
Bản pdf: http://vntex.org/doc/vn-fonts.pdf
Mã nguồn tài liệu: http://vntex.org/doc/vn-fonts-src.zip

PS: tài liệu này công bố tháng 6 năm 2006. Sorry vì /me thông báo chậm!

Trao đổi thêm... (4 ý kiến)