VietTUG.org - old forum - news archive

title = vntex: cập nhật font urwvn
author = viettug   
created = 30/10/2006
updated =
> Có thêm vài font mới: CM Concrete, CM Bright và TXTT
> (một font monospace rất đẹp được thiết kế để dùng với Times và Arial).

Thông báo tại http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=3775
Tài liệu chi tiết : http://vntex.org/urwvn/
Tải về:
- http://vntex.org/urwvn/download
- http://people.vnoss.net/pub/fonts/

Cài đặt cho VnTeX: ???

(no comment)