VietTUG.org - old forum - news archive

title = vntex-hunglan
author = kyanh   
created = 25/03/2006
updated = 25/03/2006

Hỗ trợ cho vntex của các font thư pháp miễn phí của HungLanDesign

Tác giả: hhp 

Tải về: tự cài đặt cho miktex: http://download.viettug.org/mirror1.php?file=vntex-hunglan-1.0.zip

Tải về: gói cho vnmik-2.1: http://download.viettug.org/mirror1.php?file=vntex-hunglan-1.0.tgz 

(cài đặt gói: chép tập tin vntex-hunglan-1.0.tgz vào thư mục c:/vnmik/vnmik/ và thực thi chương trình installpkg.bat . ví dụ có trong c:/vnmik/doc/vntex/thuphap-test3.tex -- có thể biên dịch ở mọi chế độ (DVI, PDF, PS))

Hiện vẫn còn trục trặc với tetex (linux) :(

Trao đổi thêm... (12 ý kiến)