VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnmik-2.1: miếng vá: randomdots /powerdot
author = kyanh   
created = 20/03/2006
updated =

bản vnmik-2.1 hiện tại thiếu gói genmisc, đó là lý do tại sao hiệu ứng randoms trong powerdot không có tác dụng.

để vá lỗi, bạn tải về tập tin: http://viettug.org/migration/#/download.php/963/vnmik-21-p2-genmisc.tgz, chép tận tin tải về vào thư mục c:/vnmik/vnmik/ và thi hành tập tin installpkg.bat

thành thật xin lỗi! 

vnmik maintainer!

(no comment)