VietTUG.org - old forum - news archive

title = powerdot-1.3: tài liệu cập nhật
author = kyanh   
created = 16/03/2006
updated =

tài liệu tiếng Việt cho powerdot-1.3 được cập nhật:

tải về: http://download.viettug.org/mirror1.php?files=795 

trong đó:
powerdot-1.3-doc-vn-795.zip - 469k ( tài liệu )
powerdot-1.3-doc-vn-src-795.zip - 76k - ( mã nguồn tài liệu )
powerdot-1.3-styles-vn-795.zip - 1466k - ( các kiểu minh họa )

demo cho các kiểu có thể xem ở đây:

http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/