VietTUG.org - old forum - news archive

title = Sử dụng Mambo thay vì Xoops
author = m0nster   
created = 07/07/2004
updated = 30/08/2005
ImageSử dụng Mambo thay vì Xoops. Mambo trông cool hơn, tuy nhiên, nó không tích hợp diễn đàn :( Điều này cũng làm đau đầu đây!