VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnmik: gói font thư pháp
author = kyanh   
created = 10/03/2006
updated = 10/03/2006

Gói font thư pháp (hỗ trợ của VnTeX) dành cho vnmik-2.1 được công bố.

Trước khi cài, bạn cần vá lỗi cho vnmik-2.1 như nói ở đây

Sau đó, tải về tập tin http://viettug.org/migration/#/download.php/953/vntex-thuphap-1.1.tgz , chép vào thư mục c:/vnmik/vnmik/ rồi thực thi chương trình installpkg.bat

Sau khi cài đặt, bạn có thể biên dịch các ví dụ có trong c:/vnmik/doc/vntex/ . Tập tin thuphap-test2.tex là một ví dụ đơn giản và cho bạn ngay cách dùng gói font thư pháp. Nhớ là bạn phải biên dịch các ví dụ theo kiểu LaTeX => PDF

(no comment) (về vnmik, cài đặt gói)

(no comment) (về bộ font thư pháp)