VietTUG.org - old forum - news archive

title = vnmik-2.1: lỗi và miếng vá
author = kyanh   
created = 10/03/2006
updated = 10/03/2006

Một lỗi của vnmik-21 vừa được phát hiện. Với lỗi này, bạn không thể sử dụng các chương trình ttf2pk, ttf2tfm, ttf2pfb. Điều này có thể khiến việc cài đặt gói font thư pháp của anh Thành vào hệ thống của bạn không thành công.

Vá lỗi: tải về http://viettug.org/migration/#/download.php/952/vnmik-21-p1-bin.tgz , chép tập tin vnmik-2.1-p1.tgz vào thư mục c:/vnmik/vnmik/ rồi chạy chương trình installpkg.bat

(no comment)