VietTUG.org - old forum - news archive

title = powerdot-1.3 (snapshot) + tài liệu
author = kyanh   
created = 23/11/2005
updated = 23/11/2005
Bản powerdot-1.3 sắp được công bố. Tải về:
http://stuwww.uvt.nl/~hendri/Downloads/Files/powerdot.zip

Tài liệu tiếng Việt (vừa dịch xong)
http://download.viettug.org/mirror1.php?files=powerdot-1.3

Bản này có các  thay đổi đáng lưu ý sau:
* thêm các kiểu. Xem thử: http://sarovar.viettug.org/img/powerdot/
* thêm hỗ trợ tạo dấu chấm ngẫu  nhiên
* thêm hỗ trợ tạo đồng hồ

Đáng được nâng cấp!

Các gói phụ thuộc...
Trao đổi thêm... (33 ý kiến)