VietTUG.org - old forum - news archive

title = VnTeX 3.0
author = kyanh   
created = 19/10/2005
updated = 17/01/2006
VnTeX bản 3.02 được cập nhật vào CTAN, ngày 28/09/2005.

Tải về (một trong hai link sau):
http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/vntex-3.02.zip
http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/vntex-3.02.tar.bz2

Trang chủ VnTeX: http://vntex.org/
Trang chủ tại CTAN: http://ctan.org/tex-archi.../vntex/
Tải về: http://vntex.org/download/