VietTUG.org - old forum - news archive

title = powerdot-1.2
author = kyanh   
created = 16/10/2005
updated =
powerdot là lớp LaTeX để tạo trình diễn dễ dàng, chuyên nghiệp.

bản 1.2 với các thay đổi sau:

* thêm kiểu upen và bframe
* tinh chỉnh mã của các kiểu
* khắc phục vài lỗi nhỏ
* tăng tốc độ biên dịch

tải về và các gói phụ thuộc...
các bài trao đổi (cũ) về lớp này...
gửi bài, câu hỏi mới...