VietTUG.org - old forum - news archive

title = vntex-3.02
author = kyanh   
created = 27/09/2005
updated =
VnTeX (Hàn Thế Thành) bản 3.02 được released.

Xem chi tiết tại : http://vntex.org/

tải về (một trong hai link sau):
* http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/vntex-3.02.tar.bz2
* http://vntex.sourceforge.net/download/vntex/vntex-3.02.zip

Trao đổi thêm... (18 ý kiến)