VietTUG.org - old forum - news archive

title = tài liệu hướng dẫn cho powerdot-1.1
author = kyanh   
created = 27/09/2005
updated = 27/09/2005
tài về: http://viettug.org/migration/#/download.php/773/powerdot-1.1-doc-vi-469.zip
mã nguồn: http://viettug.org/migration/#/download.php/774/powerdot-doc-vi-src-469.zip
shot cho các kiểu: http://viettug.org/migration/#/download.php/775/powerdot-styles-1.0.zip

thay đổi:
* dùng size=12pt thay vì size=12
* thêm và tinh chỉnh các kiểu
* fix lỗi
* thêm hỗ trợ cho LyX


Trao đổi thêm... (6 ý kiến)