VietTUG.org - old forum - news archive

title = Tạo trình diễn với powerdot
author = kyanh   
created = 16/09/2005
updated = 16/09/2005
Lớp powerdot vừa mới có ở CTAN. /me dùng thấy hay, gọn. Bèn viết tài liệu hướng dẫn cho anh em xài. Bản tiếng Việt hẳn hoi ;). Chúc thành công.

Tải về ở đây

Trao đổi thêm... (33 ý kiến)