VietTUG.org - old forum - news archive

title = Việt hóa. Fix lỗi
author = kyanh   
created = 05/09/2005
updated =
Việt hóa Front End của trang hồ sơ, trang tải về, diễn đàn. Fix lỗi của diễn đàn. Tối ưu vài điểm của module login.