VietTUG.org - old forum - news archive

title = Vá lỗi thành công: RSS Creator, lỗi với slash
author = kyanh   
created = 04/09/2005
updated = 04/09/2005
Vá thành công lỗi với RSS Creator và lỗi với Slash (của diễn đàn). Hai địa chỉ của Feed:
RSS: mambo/index2.php?option=com_rssxt&type=RSS&no_html=1&cat=
ATOM: mambo/index2.php?option=com_rssxt&type=ATOM0.3&no_html=1
Enjoy!