VietTUG.org - old forum - news archive

title = Thêm giao diện [ dark ]
author = kyanh   
created = 31/08/2005
updated =
Mới thêm một mớ giao diện ;) Chủ yếu là dark style -- cho ban đêm !

Cái poll nó dài lắm rồi. Có lẽ bỏ đi thôi. Ngồi thử thấy cái nào cũng đẹp cả ;)