VietTUG.org - old forum - news archive

title = Fix xong lỗi của giao diện 247 *
author = kyanh   
created = 30/08/2005
updated = 30/08/2005
Vừa fix lỗi của giao diện (mặc định) 247 extender *. Các giao diện này đều dùng mã PHP để tạo charset, nhưng lại in sai. thật tệ hại.