VietTUG.org - old forum - news archive

title = Thêm danh sách thành viên
author = kyanh   
created = 29/08/2005
updated =
Có thể xem Danh sách các thành viên ở UserMenu (Góc riêng). Chỉ cách thành viên đăng ký mới được xem. Ngoài ra, ở trang nhà còn cho biết số lượng thành viên , ai đang online,...