VietTUG.org - old forum - news archive

title = Trang tải về được thiết kế lại
author = viettug   
created = 17/05/2007
updated = 17/05/2007

Trang tải về của ViệtTUG: http://download.viettug.org/ được thiết kế lại hoàn toàn phần backend (phần giao diện thì không có sự thay đổi lớn)

Các điểm mới (chính):

* sử  dụng repos chính là http://download.tuxfamily.org/viettug/ : tất cả các tập tin ở các mirror trước đây được đưa về repos chính này.

* hỗ trợ tìm kiếm theo biểu thức  chính quy PERL. Ví dụ, để tìm mọi tập tin bắt đầu bằng chữ ams, sử dụng liên kết sau: http://download.viettug.org/?files=/^ams/ . Xem thêm vài tip khác ở trang tải về.

* mô tả của các tập tin được cho ở http://viettug.org/wiki/repository (khách có thể sửa đổi)

Vì repos chính nằm ở server khác với server mà trang web này được sinh ra, nên chưa thể cung cấp hỗ trợ cho phép người dùng tải tập tin bất kỳ lên repos.

Trao đổi thêm... (2 ý kiến)