VietTUG.org - old forum

id = 979, parent = 0, thread = 979, catid = 17, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 220.231.80.181, time = 2006/01/18 (1137544037) ,
subject = ngôn ngữ vẽ hình hình học Euclide, hits = 18443, karma = 0+0-,
Homepage: http://www.eukleides.org/

http://www.eukleides.org/title.png

Về ngôn ngữ này? Bạn hãy xem hình vẽ sau:

http://sarovar.viettug.org/img/9points.png

Mã nguồn của hình rất đơn giản là
A B C triangle
a = projection(A, line(B, C))
b = projection(B, line(A, C))
c = projection(C, line(A, B))
draw(A, B, C)
draw(a) ; draw(b) ; draw(c)
draw(segment(A, a), dotted)
draw(segment(B, b), dotted)
draw(segment(C, c), dotted)
draw(barycenter(A, B))
draw(barycenter(B, C))
draw(barycenter(C, A))
draw(circle(a, b, c))