VietTUG.org - old forum

id = 954, parent = 0, thread = 954, catid = 2, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/15 (1137320463) ,
subject = quy định của ViệtTUG, hits = 5695, karma = 0+0-,
Chủ đề này trao đổi (thêm) về bài viết: quy định của ViệtTUG

* không bài về hacking, cracking, bẻ khóa,... (xem forum:681)

* chỉ bàn về: (La)TeX và các thứ liên quan, một chút ít về Toán và Linux

* đặt câu hỏi ở diễn đàn rõ ràng