VietTUG.org - old forum

id = 953, parent = 947, thread = 947, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137237236) ,
subject = Re:định lý Pythagore và 29 cách chứng minh, hits = 0, karma = 0+0-,
Chứng minh cổ nhất của định lý này:

URL: LINK_HERE

http://www.sunsite.ubc.ca/DigitalMathArchive/Euclid/java/html/babylon.gif