VietTUG.org - old forum

id = 949, parent = 948, thread = 923, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/14 (1137235980) ,
subject = Re:hyperbolic geometry, hits = 0, karma = 0+0-,
Neutral and Non-Euclidean Geometries

URL: http://www.math.uncc.edu/~droyster/math … /hyprgeom/

Một Ebook book (HTML format). Giúp có cái nhìn tổng quan về Hình học. HG ghỉ là góc rất nhỏ trong cuốn sách này!