VietTUG.org - old forum

id = 939, parent = 927, thread = 923, catid = 26, locked = 0, moved = 0,
userid = kyanh, ip = 222.252.232.83, time = 2006/01/13 (1137162979) ,
subject = Re:hyperbolic geometry, hits = 0, karma = 0+0-,
Thư viện hình

URL: http://math.harvard.edu/~ctm/gallery/index.html

( thư viện hình. có vài hình minh họa cho HG )